پنجشنبه 14 فروردين 1399 - Thursday, April 2, 2020
 شرح مطلب
چگونه تفکر استراتژيک را به شکلي ساده و رسا تعريف کنيم؟
15:27:24 - 1397 چهارشنبه 21 آذر
بزرگنمایی:چگونه تفکر استراتژيک را به شکلي ساده و رسا تعريف کنيم؟

تفکر‏ استراتژيک ‏نوعي‏ مهارت ‏ذهني ‏است‏ که ‏به ‏شخص‏ اجازه‏ مي‌دهد ‏از‏ بين ‏هزاران ‏متغير، ‏هوشمندانه‏ متغيرهاي‏ استراتژيک‏ را‏ شناسايي‏ کند ‏و ‏از ‏بين‏ ده‌ها‏ گزينه، ‏به ‏تصميم‌گيري‏ استراتژيک‏ بپردازد. ‏متغيرهاي‏ استراتژيک‏ يعني‏ متغيرهايي‏ که‏ اگر‏ روي ‏آنها ‏تمرکز ‏کنيم، ‏مي‏توانيم ‏تأثير ‏اساسي ‏در ‏نتايج‏ کليدي‏ عملکرد ‏بگذاريم. ‏بنابراين، ‏به ‏بيان ‏ساده:
تفکر‏ استراتژيک ‏مهارتي ‏ذهني ‏است‏ که ‏با‏ افزايش‏ توان ‏تحليل ‏و‏ تصميم‌گيري‏ استراتژيک، ‏تأثير ‏اساسي‏ در ‏نتايج‏ کليدي‏ عملکرد‏ مي‏گذارد.
بنابراين،‏ فرق است بين تفاوت‏ مهارت‏ تفکر‏ استراتژيک‏ با‏ مهارت‏ تفکر‏. در واقع‏ تفکر‏ به‏ معناي‏ انديشيدن‏ دربارۀ‏ همۀ‏ مسائل ‏و ‏تصميم ‏گيري‏ دربارۀ‏ آنهاست.‏ به ‏عبارت ‏ديگر،‏ تفکر‏ محدوديتي‏ ندارد،‏ اما‏ تفکر‏ استراتژيک ‏بي‏ رحم‏ است.

در‏ تفکر‏ استراتژيک،‏ فقط‏ به‏ متغيرهاي‏ استراتژيک‏ فکر‏ مي‌کنيم‏ (تحليل‏ استراتژيک) ‏و ‏فقط‏ گزينه‏ هايي ‏را‏ بر مي‏گزينيم‏ که ‏تأثير ‏اساسي‏ در ‏نتايج ‏کليدي‏ عملکرد‏ دارند (‏‏تصميم استراتژيک)‏ تفکر استراتژيک. متمرکز ‏بر ‏و ‏منحصر‏ به‏ ‏موضوعات ‏و ‏مسائل‏ کليدي ‏است. ‏اين‏ تمرکز‏ توجه ‏را ‏از ‏عوامل‏ فرعي ‏و ‏جزئي‏ باز مي‌دارد ‏و‏ به ‏سوي‏ مسائل‏ کلي‏ هدايت‏ مي‏ کند. ‏پرداختن ‏به ‏جزئيات ‏مانند‏ آن است که کشتي در حال ‏غرق‏ شدن‏ تايتانيک، ‏به ‏مرتب‏ کردن‏ ميز و صندلي‌هاي ‏به ‏هم ‏ريخته‏ بپردازيم، ‏در حالي ‏که ‏موضوعات‏ و‏ اولويت‏هاي ‏حياتي ‏ديگري‏ وجود‏ دارد.

‏ماهاتير محمد
ماهاتير‏ محمد‏ هنگامي‏ در‏ مالزي‏ به‏ قدرت‏ رسيد‏ که‏ بخش‏ عمده‏ اي‏ از‏ مالايايي‏ ها‏ (نژاد‏ بومي‏‏ کشور‏ مالزي)‏ روي‏ درخت ‏و‏ در‏ جنگل‌ها‏ زندگي‏ مي‌کردند!‏ اکنون ‏مالزي ‏به ‏يکي‏ از قدرتمندترين‏ نظام‌هاي ‏اقتصادي‏ در ‏منطقۀ‏ ‏جنوب‏ شرق ‏آسيا ‏و ‏ميان ‏کشورهاي ‏مسلمان ‏تبديل‏ شده ‏است. ‏اين ‏پيشرفت‏ مديون ‏قدرت‏ بي‌نظير‏ تفکر‏ استراتژيک‏ است.‏ ماهاتير ‏محمد‏ در ‏صفحاتي ‏از‏ کتابش ‏مي‏ نويسد:
دريافتم‏ براي ‏توسعه ‏يافتگي ‏نياز‏ اساسي‏ به‏ سرمايه‏ داريم ‏و‏ سرمايه‏ مؤلفه‏ اي‏ بسيار‏ کليدي ‏است‏ (شناسايي ‏متغيرهاي‏ استراتژيک). ‏اين‏ واقعيت ‏را‏ دريافتم‏ که ‏بايد ‏سرمايه ‏گذاران ‏خارجي‏ را ‏براي ‏سرمايه ‏گذاري‏ مالزي‏ ترغيب‏ کنيم. او ‏به‏ وزير‏ بازرگاني‏ مالزي‏ مأموريت‏ مي‌دهد‏ تا ‏به‏ کشورهاي‏ مختلف‏ سفر ‏کند‏ و ‏از ‏سرمايه گذاران ‏دعوت‏ کند ‏تا ‏به ‏مالزي ‏بيايند ‏و ‏در ‏مقابل، ‏به ‏آنها ‏اطمينان‏ مي‏دهد‏ که ‏از ‏سرمايه‌گذاري‏ هايشان ‏حمايت ‏مي‏ کند ‏تا‏ بتوانند‏ آزادانه ‏از‏ سود‏ سرمايه گذاري‌هايشان استفاده کنند ‏(تصميم‏ استراتژيک‏ روشن)
وزير‏ بازرگاني ‏مالزي ‏پس ‏از‏ سفرهاي‏ گوناگون‏ با ‏موضوعي‏ مهم‏ برخورد‏ مي‏ کند‏ و‏ آن‏ را‏ به‏ اطلاع‏ ماهاتير‏ محمد ‏مي‏ رساند.‏ در واقع،‏ وزير‏ بازرگاني‏ مالزي‏ در ‏مواجهه ‏با ‏سرمايه ‏گذاران‏ بسياري‏ از ‏کشورها ‏متوجه ‏مي‏ شود ‏آنها ‏اصلا مالزي را نمي‏ شناسند‏ و ‏در ‏ابتدا، ‏به ‏دنبال‏ اين‏ اند‏ که ‏بدانند ‏مالزي‏ کجاست! ‏بر ‏همين‏ اساس،‏ ماهاتير‏ محمد‏ پروژه‌اي‏ با ‏عنوان‏ برند‏ کشور ‏مالزي‏ تعريف‏ کرد. ‏تمرکز‏ اين‏ پروژه‏ بر ‏اين ‏پرسش‏ بود‏ که ‏چگونه ‏مي‏توان‏ کشور ‏مالزي ‏را ‏به ‏نام‏ ونشان ‏و ‏اسم‏ و رسم‏ جهاني ‏درخور‏ رسانيد.‏ اين‏ پروژه،‏ که ‏سرآغاز‏ جهش‏ مالزي‏ بود،‏ نشان ‏دهندۀ‏ تشخيص‏ درست‏ متغير‏ استراتژيک‏ و ‏دادن ‏راه ‏حل ‏دست ‏يافتني،‏ روشن ‏و‏ عمل ‏گرايانه‏ اي ‏است که ‏در ‏نتايج کليدي ‏عملکرد ‏مؤثر ‏باشد.

برگرفته از کتاب ذهن استراتژيست- مجتبي لشكربلوكي-سيد حسين جلالي
Copyright © 2007-2014 Arya Strategic Studies Center, All rights reserved.
Designed & Developed by Arya Data Processing. Powerd by Arya Smart Land Co.