چهارشنبه 29 خرداد 1398 - Wednesday, June 19, 2019
 شرح مطلب
مفهوم امنيت انساني وابعاد سياستگذارانه‌ي آن
14:49:15 - 1397 چهارشنبه 19 دي
بزرگنمایی:

مقاله پيش رو متن پياده‌شده‌ي سخنراني خانم شهربانو تاجبخش است که در همايش حکمراني و امنيت غرب آسيا که ذيل دومين کنفرانس امنيتي تهران در آذرماه 1396 در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران برگزار شد، ارائه شده است. شهربانو تاجبخش که استاد و پژوهشگر استاد دانشگاه پاريس در حوزه مطالعات امنيت بين‌الملل است در اين سخنراني تلاش داشته است تا مفهوم امنيت انساني را از ابعاد مختلف آن بررسي کرده و در نحوه نگريستن به امنيت از منظر انساني‌اش مداقه نمايد. امنيت انساني در اين نگاه امنيت از رويکرد محدودنگرش که امنيت را حفاظت از خشونت و ترس مي‌داند فاصله گرفته و بر رويکرد موسع خود که مبتني بر آزادي از احتياجات و نيازمندي‌ها و آزادي بقا هست مبتني است. وي در خلال ارائه خود استدلال مي‌کند رويکرد امنيت انساني تلاش دارد در رويکرد سياست گذارانه خود به تجربه زيسته‌ي افراد نيز توجه نمايد؛ موضوعي که برخلاف رويکردهاي رئاليستي و نهادگرايانه است. در نهايت با امنيت انساني در سطح برنامه‌ريزي با بافتارها، چندبعدي بودن مفهوم امنيت انساني و شبکه مندي امنيتي توجه و تأکيد دارد. در ادامه متن سخنراني ايشان که البته به جهت فاقد سليس و روان بودن فارسي سخنران در برخي موارد اصلاح و فارسي‌سازي شده است، مي‌آيد.

براي دريافت متن کامل اين مقاله از لينک دانلود زير استفاده کنيد.

مرکز بررسي هاي استراتژيک رياست جمهوري
Copyright © 2007-2014 Arya Strategic Studies Center, All rights reserved.
Designed & Developed by Arya Data Processing. Powerd by Arya Smart Land Co.