دوشنبه 22 مهر 1398 - Monday, October 14, 2019
ComponentArt Rotator :: Demo version.

Please reload the page to continue with your evaluation.

You can purchase the full version here.
 شرح مطلب
مفهوم‌پردازي و تبيين سهم کارآفريني استراتژيک و مديريت دانشگاهي در تحقق اقتصاد مقاومتي
13:30:38 - 1397 چهارشنبه 17 بهمن
بزرگنمایی:

چکيده مقاله

هدف از اين پژوهش مفهوم پردازي و تبيين نقش کارآفريني استراتژيک و عناصر نظام دانشگاهي در تحقق اقتصاد مقاومتي است. در اين مطالعه با استفاده از رويکرد پژوهش کيفي و به‌کارگيري روش توصيفي ـ تحليلي نخست مفاهيم کارآفريني، مديريت استراتژيک و کارآفريني استراتژيک و ابعاد آن شرح و سپس مفهوم اقتصاد مقاومتي و نقش عناصر پنج گانه نظام آموزش عالي در دستيابي به اقتصاد مقاومتي در بستر کارآفريني استراتژيک به‌تفصيل ارائه شده است. جامعه پژوهش شامل کليه اسناد، مدارک و منابع مرتبط با موضوع مورد بررسي مي‌باشد. از آنجاکه در پژوهش حاضر منابع و مراجع موجود فيش‌برداري و در راستاي هدف پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است، نمونه‌گيري انجام ‌نشده و منابع و مراجع در دسترس بررسي و تحليل شده است. عمده ترين نتايج پژوهش نشان داد که دانشگاهها و مراکز آموزش عالي براي اينکه بتوانند ضمن توليد محصولات جديد، اثربخشي خود را افزايش داده و در جهت اقتصاد مقاومتي پيشرو و تأثيرگذار باشند، بايد بتوانند نوآوري را در عناصر، اجزا و ارکان مختلف شامل مديريت، اعضاي هيئت علمي و کارکنان، دانشجويان، عناصر برنامه درسي و نظام ارزشيابي و سنجش خود در جهت کارآفريني استراتژيک به کار گيرند.
 
 
جهت مطالعه اينجا را کليک کنيد

انجمن اقتصاد اسلامي حوزه علميه
Copyright © 2007-2014 Arya Strategic Studies Center, All rights reserved.
Designed & Developed by Arya Data Processing. Powerd by Arya Smart Land Co.