جمعه 9 خرداد 1399 - Friday, May 29, 2020
 شرح مطلب
بررسي دلايل گرايش به مصرف کالاهاي قاچاق و راهبرد‌هاي مقابله با آن در ايران
10:30:39 - 1397 يکشنبه 12 اسفند
بزرگنمایی:

چکيده
هدف پژوهش حاضر بررسي چگونگي و دلايل گرايش مردم، نسبت به مصرف کالاهاي خارجي قاچاق است. اين پژوهش به روش پيمايش و شيوه نمونه‌گيري احتمالي خوشه‌اي چندمرحله‌اي انجام شد. جامعه آماري پژوهش خانوارهاي ساکن در شهرهاي مختلف که از ميان آنها، 2700خانوار انتخاب و با سرپرستان اين خانوار‌ها مصاحبه شد. يافته‌ها نشان داد اکثريت پاسخگويان (69 درصد)به کالاهاي قاچاق گرايش مثبت دارند. اين در حالي است که بافرض يکسان بودن کيفيت و قيمت درکل، ترجيح مصرف با کالاهاي ايراني است؛ هرچند اين ترجيح با افزايش سطح سواد و درآمد به نفع کالاهاي خارجي تغيير مي‌کند. درنتيجه‌ مي‌توان گفت که براي مصرف‌کننده ايراني، کالاها افزون‌بر ارضاي نيازهاي زيستي اهميت نمادين نيز دارند. همچنين در مورد تعدادي از کالاها عدم ترجيح محصولات ايراني، حتي با وجود برابري کيفيت و قيمت با محصولات خارجي، بيانگر اين است که مصرف کالاهاي خارجي، تبديل به فرهنگ شده است.
 
 
جهت مطالعه بيشتر اينجا را کليک کنيد

مرکز پژوهش هاي مجلس
Copyright © 2007-2014 Arya Strategic Studies Center, All rights reserved.
Designed & Developed by Arya Data Processing. Powerd by Arya Smart Land Co.