جمعه 27 دي 1398 - Friday, January 17, 2020
 پژوهش هاي پايان يافته 
ترجمه و نشر 3000 صفحه مقالات از منابع معتبر خارجي پيرامون ماهيت حکومت و حاکميت آمريکا368 3000 صفحه مقالات از منابع معتبر خارجي پيرامون پيرامون ماهيت حکومت و حاکميت آمريکا توسط مرکز پژوهشي راهبردي آريا ترجمه و نشر يافت.../Uploads/NewsPics/1327944737_123386.jpg
ترجمه و نشر 3000 صفحه مقالات از منابع معتبر خارجي پيرامون جنگ نرم - قدرت نرم - جنگ رواني دشمن و مفهوم قدرت نرم366 3000 صفحه مقالات از منابع معتبر خارجي پيرامون جنگ نرم - قدرت نرم - جنگ رواني دشمن و مفهوم قدرت نرم توسط مرکز پژوهشي راهبردي آريا ترجمه و نشر يافت. ../Uploads/NewsPics/1390-12-14-201234103841402055252538.jpg
دوازده عنوان کتاب با موضوعات اجتماعي و فرهنگي نگارش يافت24دوازده عنوان کتاب با موضوعات اجتماعي و فرهنگي توسط مرکز پژوهشي راهبردي آريا حسب قرار داد با موسسه کتاب همشهري نگارش يافت.../Uploads/NewsPics/20121106113836736.gif
Copyright © 2007-2014 Arya Strategic Studies Center, All rights reserved.
Designed & Developed by Arya Data Processing. Powerd by Arya Smart Land Co.