جمعه 4 بهمن 1398 - Friday, January 24, 2020
 پژوهش هاي در دست اقدام 
17 عنوان کتاب در 4 محور در حال نگارش مي باشد 359عناوين و محورهاي 17 کتاب در حال نگارش توسط مرکز پژوهشي راهبردي آريا به شرح زير مي باشد:../Uploads/NewsPics/20121106115143377.jpg
نگارش هشت عنوان کتاب در خصوص جنگ نرم26هشت عنوان کتاب در خصوص جنگ نرم در راستاي تبيين علمي نظرات مقام معظم رهبري در دست نگارش مي باشد.../Uploads/NewsPics/psyop-book.jpg
پروژه پژوهش و تدوين 44 عنوان کتاب فرهنگي25پروژه پژوهش و تدوين 44 عنوان کتاب حسب قرار داد با انجمن مفاخر فرهنگي ../Uploads/nopic.jpg
Copyright © 2007-2014 Arya Strategic Studies Center, All rights reserved.
Designed & Developed by Arya Data Processing. Powerd by Arya Smart Land Co.