نقش روحيه توحيدي در اجراي اقتصاد مقاومتي
11:52:56 - 1397 دوشنبه 6 اسفند
انجمن اقتصاد اسلامي حوزه علميه
چکيده مقاله

رفتارهاي انسان تحت تأثير علاقه‌ها و کشش‌هاي دروني شکل مي‌گيرد که آموزه‌هاي ديني يکي از مهم‌ترين اين علايق است که به شکل‌گيري بينش و سرانجام منش انسان مي‌انجامد. انسان موحد به‌سبب نوع جهان‌بيني‌اش، رفتارهاي متفاوتي در تدبير حيات و معيشت خود دارد. اقتصاد مقاومتي ايده‌اي برگرفته از آموزه‌هاي ديني براي تدبير معيشت و حفظ و صيانت اقتصاد جامعه در برابر آسيب‌هاي آن است که رفتارهاي اقتصادي انسان موحد مي‌تواند زمينه‌ساز پياده‌سازي اصول آن باشد. پژوهش پيش‌رو با روش توصيفي تحليلي و برشمردن ويژگي‌هاي اقتصاد مقاومتي به بررسي روحيه‌هاي توحيدي مرتبط با اقتصاد در انسان موحد پرداخته و نقش هرکدام را در تقويت اقتصاد مقاومتي بررسي مي‌کند و ضمن تبيين ارتباط اقتصاد مقاومتي با رفتارهاي انسان موحد در بستر جامعه به اين نتيجه رسيده که تقويت عدالت اجتماعي، مقاومت در برابر عامل‌هاي تهديدزا اقتصادي، استفاده از ظرفيت‌هاي داخلي، کاهش وابستگي به درآمد نفت، جنبش علمي، جهاد اقتصادي، مردم‌محوري، فسادستيزي، تأمين رفاه طبقه ضعيف و سرانجام پيش‌برد جامعه به سمت سلامت و پويايي اقتصاد، از جمله دستاوردهاي نگاه توحيدي انسان در مسئله اقتصاد مقاومتي است.
 
جهت مطالعه بيشتر اينجا را کليک کنيد
http://www.aryassc.com/Fa/Default.aspx?cod=9989
بستن   چاپ